Nadační Fond Hyundai
Deklarace

Deklarace Porozumění - Průlomová dohoda

Deklarace porozumění představuje průlomovou dohodu v zapojení občanů do veřejného dění stejně tak jako významný krok v dialogu investora a veřejné správy se samosprávy s veřejností. Při uzavření dohody dne 3. listopadu 2006 se pod text Deklarace podepsaly zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Moravskoslezského kraje (MS kraj), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), agentury ChzechInvest a občanských sdružení Frank Bold, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan.

Všechny zúčastněné strany se v Deklaraci zavázaly k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice na straně jedné a k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby průmyslové zóny a závodu společnosti Hyundai na straně druhé.

Vůbec poprvé v historii České republiky se podařilo uzavřít komplexní dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny, a přispět tak výrazným podílem k ochraně práv občanů a životního prostředí.

Mezi konkrétní závazky jednotlivých stran Deklarace mimo jiné patří:

  1. MS kraj, MPO a CzechInvest se zavazují zastavit přípravy dalších strategických zón v MSK – Dolní Lutyně a Šilheřovic, kolidujících s navrženou oblastí NATURA 2000 Heřmanský stav – Poolší, a zaměřovat se na obnovu ploch nevyužívaných průmyslových areálů (tzv. brownfields) a do budoucna preferovat jejich regeneraci před realizací průmyslových zón na “zelené louce”.

  2. HMMC se zavazuje mj. k vypracování dopravního plánu minimalizujícího dopad dopravy na životní prostředí, k omezení provozu nákladních aut o hmotnosti nad 7,5 tun o víkendech a svátcích, k sadovým úpravám areálu továrny snižujícím zásah do krajinného rázu nebo ke zřízení nadačního fondu na podporu občanské společnosti a komunitních programů v okolí nošovické zóny a vložit do něj 20 mil. Kč a každoročně pak částky v řádech miliónů, zavést systém environmentálního managementu a auditu EMAS II či reportovat o trvalé udržitelnosti podle standardů Global Reporting Initiative.

  3. Nevládní organizace se zavazují k respektování všech dosud vydaných rozhodnutí a stanovisek, týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC, a dále k tomu, že své výhrady k projektovým podkladům a ke správním rozhodnutím budou řešit přímo s HMMC a MS krajem a nikoliv podáváním odvolání či žalob.

  4. Pro všechny strany platí sankční mechanismus, který spočívá v povinnosti uveřejnit inzerát v domácím a mezinárodním tisku o porušení závazků z Deklarace.
Ke stažení

Celé znění Deklarace porozumění:
Ve formátu PDF (216kB)

Zůčastněné strany

Hyundai Motor Manufacturing Czech
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Agentura CzechInvest
Frank Bold
Půda pro život
Děti Země
Beskydčan

Ohlasy

"Při plném, a zdůrazňuji, že maximálně pro životní prostředí šetrném provozu, zaměstnáme více než 3 tisíce lidí a chceme se výrazně podílet na rozvoji celého kraje. Chceme být dobrými sousedy."

Eok-Jo Kim
jednatel, HMMC

"Uzavřená dohoda opět ukazuje, že nevládní organizace nejednají s motivem vyvíjet účelové obstrukční jednání, což je jim často podsouváno, ale jejich skutečným cílem je prosadit věcná řešení, která budou prospěšná široké veřejnosti." 

Pavel Franc
právník, Frank Bold

Nadace Open Society Fund Praha © All rights reserved 2007-2018 / Ochrana osobních údajů / Kontakt: nfh@nfh.cz