Nadační Fond Hyundai
Rozdělování prostředků

Otevřené grantové kolo pro roky 2022/2023

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro roky 2022/2023, které administruje Nadace OSF.

Priority a cíle fondu

 • ochrana životního prostředí
 • podpora občanské společnosti

 

Tematické oblasti grantového kola:

1. Podpora občanské společnosti a angažovanosti

Nadační fond Hyundai podpoří kvalitní projekty, které:

 • zapojují veřejnost do rozhodování a rozvíjejí diskuzi o veřejném zájmu
 • směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy zejména v oblasti životního prostředí
 • rozvíjejí řádné fungování demokratické společnosti, informování veřejnosti, kontrolu veřejné správy, kontrolu transparentnosti rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky

Možné oblasti podpory:

 • komunitní plánování za účasti veřejnosti
 • zpracování odborných studií, posudků nebo právních analýz
 • najmutí právníka k řešení sporů s veřejnou správou
 • příprava informační kampaně na lokální úrovni apod.

Upřednostněny budou projekty malých a místních organizací a obcí. V případě, že žadatel patří mezi organizace s velkým rozpočtem (nad 1 000 000 Kč), v projektové žádosti by měl odůvodnit, proč je podpora fondu v daném případě nezbytná, a to jak z hlediska věcného, tak především z hlediska financovatelnosti projektu z jiných zdrojů.

2. Komunitní projekty

Nadační fond Hyundai podpoří projekty lokálního charakteru (realizované za pomoci místních obyvatel), které vycházejí z iniciativy komunity, místních organizací či obce a zapojují veřejnost do dění ve svém okolí.

Podpořeny budou zejména:

 • projekty, které jsou inovativního charakteru
 • projekty zapojující veřejnost
 • projekty podporující udržitelný rozvoj regionu / zlepšující stav životního prostředí
 • kulturní projekty, které jsou svého druhu iniciační (nové) a angažované (angažované umění, které reaguje na současné společenské problémy lokálního charakteru)

Podpora se nevztahuje na:

 • projekty, které svou podstatou mají být financovány z obecních rozpočtů
 • projekty bez významného inovativního prvku
 • pravidelně se opakující kulturní aktivity (festivaly, koncerty)
 • realizaci sportovních aktivit
 • poskytování sociálních služeb, zajištění vybavenosti zařízení sociální péče a jiných zařízení působících v sociální sféře
 • činnosti spolků či sdružení, které nemají dopad na místní komunitu (oddílové aktivity, zájezdy apod.)

3. Profesionalizace existujících či nově vzniklých neziskových organizací

Nadační fond Hyundai je připraven podpořit aktivity vedoucí k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost.

Možné oblasti podpory:

 • rozvoj dobrovolnictví
 • posilování finanční stability organizace směrem k udržitelnosti (rozvoj fundraisingu, sociálního podnikání, hledání jiných zdrojů pomoci a podpory v rámci komunity)
 • tvorba strategického plánu organizace
 • zapojování komunity do aktivit organizace, aj.

Podpora se nevztahuje na:

 • vzdělávání, profesionalizaci nebo navyšování odbornosti zaměstnanců a podobné aktivity, které mohou být hrazeny z jiných zdrojů

Upřednostněni budou žadatelé, jejichž činnost spadá do priorit podpory Nadačního fondu Hyundai.

4. Mimořádné projekty

Nad rámec výše uvedených oblastí může Nadační fond Hyundai udělit výjimečnou podporu projektům, které přesně nespadají do žádné z definovaných oblastí podpory, ale které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem. Tyto zvláštní granty jsou zamýšleny k podpoře projektů s mimořádným přesahem nebo nezvyklých či jedinečných příležitostí k řešení společenských problémů. V rámci této oblasti Fond podpoří pouze omezený počet projektů.

Před podáním projektu v této kategorii, konzultujte Váš záměr s koordinátorkou.

 

Další informace

O příspěvek se mohou ucházet:

Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.

Zájmová geografická oblast:

Nadační fond Hyundai podpoří projekty realizované v Moravskoslezském kraji. Rozhodující je pozitivní dopad a přínos aktivit projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.
Nadační fond Hyundai vítá zejména projekty realizované na území bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín, především v obcích Dobrá, Dobratice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.

Upřednostněny budou projekty, které prokáží:

 • smysluplnost aktivit, jejich společenskou potřebnost a prospěšnost
 • vysokou míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
 • realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
 • udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
 • ztíženou financovatelnost z jiných zdrojů

Nebudou podpořeny projekty:

 • převážně investičního charakteru bez zjevného pozitivního přesahu pro danou komunitu
 • komerčního charakteru bez významného sociálního či environmentálního přesahu
 • bez jakéhokoliv zapojení veřejnosti
 • směřující k podpoře politických stran a hnutí
 • jednorázové, kulturně-zábavního charakteru bez výraznějšího komunitního přesahu

Maximální výše nadačního příspěvku:

500 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena).

Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši grantu podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.

Maximální výše investičních nákladů:

V předkládaném projektu musí převažovat aktivity neinvestičního charakteru nad aktivitami investičními. Toto omezení se netýká rozpočtu projektu. Je tedy možné, aby v rozpočtu převažovaly nebo jej plně tvořily investiční náklady. Investiční náklady mohou být bez ohledu na celkovou výši rozpočtu podpořeny maximálně částkou 100 000 Kč.
Investicemi se rozumí pořizování nebo náklady na úpravu, opravu či zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, tj. zejména movitých věcí, budov, staveb, vybavení, samostatných zařízení, plotů, porostů, zvířat nebo děl, na které se vztahuje ochrana autorských práv včetně počítačových programů, jehož provozně-technické funkce jsou delší než jeden rok.

Kofinancování:

Nadační příspěvky mohou být použity i ke kofinancování aktivit, které jsou v souladu s cíli tohoto grantového kola.

Povinné přílohy žádosti:

 • doklad o přidělení IČO
 • výroční zpráva organizace žadatele (v případě, že ji organizace vydává)
 • výkaz hospodaření za předchozí rok (platí pro obce, příspěvkové organizace, organizace s rozpočtem nad 1 mil. Kč)

Termíny realizace projektu:

Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 1. 2023 (orientační termín), každopádně po podepsání smlouvy. Projekty musejí být ukončeny nejpozději do konce června 2024.

Pozn.: V případě nouzového stavu je možné, na základě žádosti, harmonogram realizovaného projektu posunout.

Harmonogram:

 • uzávěrka grantového kola je 23. září 2022 ve 14:00 hod.
 • projektová žádost se vyplňuje jen elektronicky na stránkách https://granty.nadaceosf.cz/; před vyplněním formuláře je nutné organizaci žadatele do systému zaregistrovat (pokud v minulosti nežádala o podporu); pokyny pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele
 • výsledky grantového kola budou zveřejněny v listopadu 2022

Více informací a kontaktní osoba:
V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, zašlete svůj dotaz na adresu zdenka.almerova@osf.cz (dotazy k obsahu projektu) nebo na adresu petr.svatos@osf.cz (dotazy k systému Grantys a případným technickým problémům).

Prosím, neposílejte projektové záměry mailem k posouzení. Nebudeme moci se jim věnovat.

Praktické informace
 • Uzávěrka grantového kola je 23. září 2022 ve 14:00 h.

 • Projektová žádost se vyplňuje pouze elektronicky na stránkách https://granty.nadaceosf.cz

 • Před vyplněním formuláře je nutné organizaci žadatele do systému zaregistrovat (pokud již v minulosti nežádala o podporu).

 • Pokyny pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele.

 • Výsledky grantového kola budou zveřejněny v listopadu 2022.

Kontaktní adresa administrující nadace:
Nadace OSF
Hradecká 18, 130 00 Praha 3

Zdenka Almerová
zdenka.almerova@osf.cz

Ke stažení

Příručka pro žadatele:
Příručka (PDF)

FAQ - Nejčastější dotazy související s výzvou:
Časté dotazy (PDF)

Pomozte nám dát vědět o výzvě i ostatním:
Informační leták k vyvěšení nebo rozeslání


Nadace OSF © All rights reserved 2007-2022 / Kontakt: nfh@nfh.cz