Nadační Fond Hyundai
Podpořené projekty

Podpořené projekty otevřeného grantového kola 2021/22

V ročníku 2021/22 bylo podpořeno následujících 10 projektů celkovou částkou 1 538 411 Kč.

 

Sekačka do Beskyd

ČSOP SALAMANDR
Podpořeno částkou 90.000 Kč

Beskydské louky potřebují pravidelnou péči, jinak zarostou a změní se na nehodnotné křoví nebo les. Situace na trhu práce nepřeje menším organizacím, které platově nemůžou konkurovat velkým firmám. Aby ČSOP Salamandr z personálních důvodů nemusel upouštět od péče o louky, je potřeba více mechanizovat práci. Pořízením nového stroje udrží kapacitu péče i za současného nízkého stavu zaměstnanců. Navíc nákupem předejde situacím, kdy je sice vhodné počasí na práci na loukách, ale není stávající stroj, protože musel do servisu, nebo je potřeba séct a současně jinde obracet seno.

 

Technická dílna pro děti a mládež - předávání tradiční řemeslné zručnosti

Rosteme s dětmi, z. s.
Podpořeno částkou 30.211 Kč

Úcta k lidské manuální práci. Šikovnost a zručnost. Umět pracovat s různým nářadím a materiálem. Naučit se vidět a nacházet různá technická řešení. Být kreativní a inovativní. Uvědomit si důležitost přesnosti měření a výpočtů při řemeslných činnostech. Všímat si detailů. Trpělivě dojít až ke konečnému dílu. Toto vše je nutné předat našim dětem, dokud mají ještě zájem. Dílna bude místem mezigeneračního propojování při práci. Radost ze společného tvoření vlastníma rukama, předávání zkušeností od starších, zkušených praktiků dětem ve věku 6 - 14 let.

 

Učíme děti řemeslům

PROFICIO, z.s.
Podpořeno částkou 145.000 Kč

Řemeslo má zlaté dno. Zlaté české ručičky. Obecně známá hesla bohužel nekorespondují se současnou realitou. Žijeme v době, kdy narůstá počet studentů a následně i absolventů VOŠ a VŠ, zatímco řemeslné a učňovské obory neprodukují tolik profesionálů, kolik je potřeba. Poctivé řemeslo dnes nemá prestiž, jakou by si zasloužilo. Cílem projektu je přiblížit dětem různá řemesla, seznámit je s šikovnými a zručnými lidmi z různých oborů lidské činnosti a ukázat jim, že i toto zaměření pro ně může být do budoucna cesta. Umět totiž pořádně řemeslo v dnešní době zpravidla znamená mít i práci.

 

Zahrada pro příští generace

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Bystřici
Podpořeno částkou 145.000 Kč

Hlavním záměrem celého projektu je zvýšení atraktivity místa s myšlenkou na příští generace. Zároveň se tímto projektem organizace snaží o zvýšení biodiverzity a s tím související adaptaci na změny klimatu. Cílem projektu je zajištění pozitivního vlivu na životní prostředí a následné další zlepšení jeho stavu. Vytvoření krásného zeleného prostoru přitáhne lidi k novým aktivitám v přírodě a podpoří stávající účel, jako je setkávání místních obyvatel a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

 

Mobilní hospic Strom života pro více pacientů v Moravskoslezském kraji

Andělé Stromu života p. s.
Podpořeno částkou 200.000 Kč

Projekt reaguje na enormní nárůst poptávky po mobilních hospicových službách v Moravskoslezském kraji. Navzdory skutečnosti, že především ve velkých městech v kraji poskytuje své služby několik mobilních hospiců, aktuální kapacita těchto služeb zdaleka neodpovídá poptávce. Organizace se nyní často setkává s tím, že musí zájemce odmítat, protože aktuální personální kapacity přijetí dalších pacientů neumožňují. V této mimořádné situaci se proto snaží zajistit vyšší kapacitu služeb potřebným pacientům.

 

Oživení komunitního života Na Dvorku

W-Klubík, z.s.
Podpořeno částkou 110.000 Kč

Projekt má za cíl znovu oživit a posílit komunitní život v obci Fryčovice a jejím okolí, který byl v koronavirové době silně utlumen. Uspořádáním 12 komunitních akcí v průběhu roku, do jejichž přípravy budou zapojeni také místní obyvatelé, přispěje organizace k jejich stmelení, utužení dobrých vztahů, oživení místních tradic a výměně dovedností mezi generacemi. Akce budou zaměřené na děti, rodiče i seniory. Součástí projektu bude rekonstrukce prostor v budově bývalého statku, který slouží jako zázemí pro klub i setkávání místní komunity.

 

Polévka na dlažbě

Šance podaná ruka, z.ú.
Podpořeno částkou 96.000 Kč

Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o službách neziskových zdravotnických a sociálních organizací a institucí působících na Třinecku, Jablůnkovsku a okolí. Cíl chce naplňovat jednoduchým nástrojem - pořádáním veřejných společensko-kulturních akcí.

 

Podpora informovanosti a angažovanosti místní komunity v Oldřichovicích

Pro Oldřichovice, z. s.
Podpořeno částkou 216.000 Kč

Cílem projektu je zvýšit obecnou informovanost a posílit ekologickou uvědomělost místní komunity prostřednictvím vydávání občasníku (čtvrtletníku) a podpořit angažovanost občanů v oblasti ochrany životního prostředí. Organizaci usiluje o zvelebení místa ničeného soustavným ilegálním skládkováním. Proto pořádá dobrovolnické brigády, které zahrnují štěpkování, odvoz suti a dalšího odpadu na příslušné sběrné místo. Dále úpravu terénu, instalaci informační tabule o místní přírodě a její ochraně i instalaci závory, která bude bránit vjezdu automobilům a zamezí dalšímu skládkování.

 

Environmentální komunitní centrum v Beskydech - propojení místní komunity

Vlesedu z. s.
Podpořeno částkou 319.000 Kč

Spolek VlesEDU na jaře roku 2022 zahajuje činnost Environmentálního komunitního centra v srdci Beskyd na Ostravici. Organizace bude komunitní centrum s lesní komunitní školou a školkou provozovat v objektu chaty Svoboda, kterou v současné době začíná za podpory nadšenců, přátel a dobrovolníků rekonstruovat. Cílem projektu je propojení místní komunity a představení lidí, kteří udržují a rozvíjí tradice a řemeslo v Beskydech. Činnost centra zahájí komunitní akcí s výstavou. Na dokončovací práce v centru uspořádají komunitní brigádnické akce a řemeslné workshopy.

 

Stabilnější Spirála díky fundraisingu

Spirála Ostrava, z.ú.
Podpořeno částkou 187.000 Kč

Ve Spirále Ostrava, z.ú. poskytují podporu a příležitost až 140 lidem s duševním onemocněním ročně. Finanční stabilitu celé organizace je třeba posílit kvalitním fundraisingem a marketingem a zlepšit komunikaci s veřejností a dárci. V této oblasti je zároveň příležitost pro lidi se zdravotním handicapem. Jako podklad k jejich práci posloužíanalýzy a strategie, které organizace vytvoří ve spolupráci se zkušenými odborníky v oblasti fundraisingu a marketingu. Dar NF Hyundai bude určen k dofinancování těchto aktivit, protože zásadním problémem je nedostatečné financování z jiných zdrojů.

Správní rada

Barbora Hermanová
Hyundai Motor Manufacturing Czech
Klára Dudová
Moravskoslezský kraj
Filip Gregor
Frank Bold
Ludmila Kozlová
Půda pro Život

Dozorčí rada

Markéta Kubáňová
Děti země
Petr Pospíšil
Moravskoslezský kraj
Petr Michnik
Hyundai Motor Manufacturing Czech

Dozorčí rada

Podpořené projekty 2021 (PDF 200 kB)
Podpořené projekty 2020 (PDF 180 kB)
Podpořené projekty 2019 (PDF 500 kB)
Podpořené projekty 2018 (PDF 600 kB)
Podpořené projekty 2017 (PDF 160 kB)
Podpořené projekty 2016 (PDF 160 kB)
Podpořené projekty 2015 (PDF 160 kB)
Podpořené projekty 2014 (PDF 151 kB)
Podpořené projekty 2013 (PDF 206 kB)
Podpořené projekty 2012 (PDF 134 kB)
Podpořené projekty 2011
(PDF 152 kB)
Podpořené projekty 2009 (PDF 135 kB)
Podpořené projekty 2008
(PDF 100 kB)
Podpořené projekty 2007 (PDF 142 kB)

Nadace OSF © All rights reserved 2007-2022 / Ochrana osobních údajů / Kontakt: nfh@nfh.cz